Videos

Goniosynechialysis using a Katena single use, single mirror lens.

Arsham Sheybani, MD, Washington University, St. Louis, demonstrates the use of the Katena single use single mirror lens during goniosynechialysis.